Rejsebetingelser - Vitus Rejser

Rejsebetingelser

Administrationstillæg

Foruden rejsens grundpris betales der et obligatorisk administrationstillæg på kr. 69,- pr. rejs­ende. Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring, som Vitus Rejser i henhold til Pakkerejse­loven tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring.
 

Afbestillingsregler

Mere end 60 dage før afrejsen
(for krydstogter mere end 90 dage):
– Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.

Fra 60 dage til og med 31 dage før afrejse
(for krydstogter 90 dage - 61 dage):
– 50 % af rejsens pris er tabt.

Fra 30 dage og indtil afrejse
(for krydstogter 60 dage og indtil afrejse):
– Hele rejsens pris er tabt.
 

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom

Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Vi anbefaler, at der tegnes en Gouda afbestillingforsikring, hvor man er dækket ved aflysning af sin rejse på grund af akut sygdom eller dødsfald. Læs om afbestillingsforsikring her. Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o.lign., som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/døds­attest. Skadesanmeldelse kan rekvireres hos Vitus Rejser eller downloades her. Denne skal udfyldes og underskrives af behandlende læge og returneres til Vitus Rejser. Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten.
Vitus Rejser er berettiget til at udpege læge til attestering. Indsendes lægeerklæring ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.
 

Bagage

Flyrejser: Max 1 stk. bagage á 20 kg. + 1 stk. håndbagage á 8 kg.
(Hvis andet er gældende, fremgår det af rejseplanen, som bliver tilsendt 10 dage før afrejse.)
Busrejser: Max. 20 kilo pr. person.
 

Busrejser

Opsamlingssted, mødetid og pladsnummer er anført på rejsebeviset. Du beholder samme plads under hele rejsen.
 

Busser på flyrejser

På flyrejser benytter vi os af lokale vognmænd og busser. Bussernes standard kan variere og svarer ikke til danske busser. Der er ikke altid toilet. Der er ikke faste pladser på flyrejser. Det er muligt at bestille garanteret plads på række 1-3 mod et tillæg på kr. 250,-.
 

Dårligt gående

Det er en betingelse for at deltage i Vitus Rejsers rejser, at man er 100% selvhjulpen og kan klare sig selv på trapper, brosten – også med sin kuffert – samt på udflugter til fods. Man skal være almindeligt godt gående. Er man dårligt gående, eller kan man ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid velkommen til at ringe og spørge.
 

Ekstraudflugter og -arrangementer

Disse gennemføres ved min. 10 personer, hvis ikke andet er angivet på den enkelte rejse.
 

Flytider i rejseplan og billetter

De på billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybil­­letter og rejseplan kan der forekomme tids­ændringer. Kontroller derfor altid afgangs­tiderne i de fremsendte rejsedokumenter.
 

Glemte sager

Hvis Vitus Rejser skal efterlyse glemte sager på en rejse, er prisen kr. 250,-.
 

Indkvartering

Eneværelser er ofte små. 3-sengsværelser er ofte et dobbeltværelse med opredning.
 

Kundens pligter

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at dit rejse­bevis er korrekt og i overensstem­melse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet, ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Det er kundens forpligtigelse at læse samtlige dokumenter, man får tilsendt fra Vitus Rejser.
Vitus Rejser påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Det Blå Sygesikringskort skal medtages på alle rejser. Ikke danske statsborgere har pligt til selv at sørge for nødven­dige forsikringer, viseringer, vaccinationer o.s.v.
 

Navngiven rejseleder

Der tages forbehold for ændring af en navngiven rejseleder. Erstattes en navngiven rejseleder på en rejse, giver dette ikke kunden ret til at annullere rejsen.
 

Overdragelse af rejsen

Rejser kan ikke overdrages.
 

Pas, visum, vaccinationer m.m.

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måne­der ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se på udenrigsministeriets hjemmeside. Vær også opmærksom på, at dit pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet. Når du rejser til de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), er det dog ikke nødvendigt at kunne legitimere sig med pas. Men husk at medbringe anden form for billedlegitimation, f.eks. kørekort. (Bemærk, at Sverige pr. 4/1-2016 har i indført ID-kontrol inden indrejse til Sverige. Derfor skal der pr. november 2016 stadig fremvises gyldigt pas på alle rejser, der går til og gennem Sverige, herunder også rejser til Bornholm og Finland. Opdateret information vil fremgå af dit rejsebevis.) Ved visering skal vi bruge dit pas. Passet udleveres igen i lufthavnen på afrejsedagen. Nærmere information sendes ca. 4-5 uger før afrejse.
Ikke danske statsborgere skal selv søge oplysninger om evt. forsikringer, viseringer, vaccinationer o.s.v.
 

Pladser i bussen

Har du brug for mere end et sæde pr. person, skal dette oplyses ved bestillingen, og du har pligt til at kontrollere, at denne oplysning er påført rejsebeviset. Prisen er kr. 250,- pr. dag. Såfremt du ikke har informeret Vitus Rejser eller købt 2 sæder, forbeholder vi os ret til at flytte eller afvise gæster, der har brug for mere end et sæde pr. person.
 

Priser

Alle priser i nærværende katalog/på www.vitus-rejser.dk er pr. person, når 2 personer deler et dobbeltværelse/dobbeltkahyt. Alle priser er inkl. moms.
 

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Priser er baseret på de pr. 30/10-2016 gældende afgifter, tariffer og valutakurser.
Vitus Rejser tager forbehold for prisstigninger/fald p.g.a. ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- og startafgifter. En prisforhøj­else skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Vitus Rejser umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.
Ved prisfald vil kunden blive informeret snarest herom. Prisfald inden for 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offent­lige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Vitus Rejser dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100,-.
 

Rejseforsikring

Rejseforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos Vitus Rejser. Læs mere om rejseforsikringer her eller se mere på www.gouda.dk.
 

Reklamationer, værneting og lovret

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, Vitus Rejsers repræsentant på stedet (rejse­lederen), arrangøren eller Vitus Rejser inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Der mod­tages ikke reklamationer over uens­artede værelser. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning i henhold til pakkerejselovens § 26. Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til Vitus Rejser hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Vitus Rejser, kan sagen henvises til Pakkerejseankenævnet:

Røjelseskær 11, 3. sal,
2840 Holte,
tlf: 45 46 11 00.
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på:
ec.europa.eu/consumers/odr

Vitus Rejser er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter. Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.
 

Reklamationsbehandling

Vitus Rejser betragter ikke kommentarer indsendt via vores tilfredshedsunder­­søg­else som reklamationer, der kræver
sagsbehandling. Alle reklamationer skal i stedet sendes pr. mail til kundeservice@vitus-rejser.dk. Alle henvendelser vil blive sagsbehandlet indenfor fire uger.
 

Slutbetaling

Restbeløbet skal uopfordret indbetales senest 61 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling 91 dage før afrejse. Evt. billetter og øvrige rejsedokumenter bliver fremsendt ca. en uge før afrejse.
 

Særligt vedrørende krydstogter

På krydstogter må vi indordne os under vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for Vitus Rejsers indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer kan desuden betyde ændret rejserute. Vi må derfor tage det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Vitus Rejser kan ikke drages til ansvar herfor efter ”Lov om Pakkerejser”.
 

Særønsker og diætkost

Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el. lign. Særønsker skal fremgå af rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt.
 

Tilmelding og depositum

Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen. Senest 10 dage efter bestilling indbetales et depositum på kr. 1.000,- pr. person samt administrationstillæg på busrejser og krydstogter med bus. På flyrejser og krydstogter med fly indbetales 10% af rejsens pris, dog minimum
kr. 2.000,- pr. person samt administrations­tillæg. Er depositum ikke indbetalt til tiden, bortfalder aftalen.
 

Udflugter og arrangementer

Fravælger man at deltage på et inkluderet arrangement, får man ikke udgiften til måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten refunderet.
Vælger man at deltage på en udflugt på en dag, hvor man har et måltid eller ”All Inclusive” inkluderet på hotel/skib, skal man være opmærksom på, at måltidet eller ”All Inclusive” bortfalder. Dette refunderes ikke.
 

Vaccinationer

Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet. Læs eventuelt mere på www.rejseklinikken.dk for oplysninger om vaccinationer.
 

Ændringer/aflysninger

Vi tager forbehold for nødvendige ænd­ringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Vitus Rejser kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse.
For at gennemføre en rejse skal der minimum være 30 deltagere på busrejser og 20 deltagere på flyrejser. Hvis en aflysning er nødvendig, modtager man besked senest 20 dage før afrejse med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.
 

Ændring af rejsens forløb

Vitus Rejser vil i nogle tilfælde ændre forløbet af dagene i et udflugtsprogram. Dette bevirker ikke, at man kan få penge retur, hvis man bliver forhindret i at deltage i en planlagt udflugt eller ekstraarrangement.
 

Ændringer på pakkerejser

Ønsker du at foretage ændringer på din rejse efter bestilling, pålægges følgende gebyr:

Ændringer mere end 60 dage før afrejse
Busrejser kr. 200,- pr. person.
Flyrejser og krydstogter kr. 2.000,- pr. pers.

Fra 60 dage indtil 31 dage før afrejsen
Busrejser kr. 400,- pr. person.
Krydstogter og flyrejser 50% af rejsens pris.

Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Enkeltydelser: Spørg Vitus Rejser. Flybilletter kan sjældent ænd­res.
 

Ændring af opsamlingssted på busrejser

Ændring af opsamlingssted mindre end 4 dage før afrejsen: Kr. 250,- pr. person.
 

Øvrige betingelser

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i nærværende katalog/på www.vitus-rejser.dk.
 

Medlem af

  • Danmarks Rejsebureau Forening, medlemsnr. A0044. 
  • Rejsegarantifonden medlemsnr. 197. 
  • CVR-nr.: DK-59925628

Nødtelefon til Vitus rejser

Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag eller dagen efter kan telefon 40 32 64 66 benyttes, men kun uden for kontorets åbningstider. 
 
Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på tlf. 33 14 65 66. Der kan ikke bestilles rejser på nødtelefonnummeret.